Umowa przedwstępna kupna samochodu

0
1389
umowa przedwstępna kupna samochodu

Dzisiaj poruszymy temat umowy przedwstępnej kupna samochodu. Jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów jeżeli decydujemy się na kupno pojazdu. Wiele osób jednak nie wie jak taką umowę opisać. Dlatego też mamy dla państwa wzór umowy przedwstępnej kupna samochodu, oparty na wzorach, które zdobyliśmy od firm zajmujących się profesjonalnym tworzeniem takich umów. Wzór prezentuje się następująco

umowa przedwstępna kupna samochoduUMOWA PRZEDWSTĘPNA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta dnia ………………………. r. (data) w ……………………………… (miejscowość)
pomiędzy:
……………………………………………………….. (imię i nazwisko lub nazwa Sprzedającego)
zam./z siedzibą w ……………………………………………. (adres)
reprezentowany przez ……………………………………… (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)
PESEL ………………. (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)
zwany dalej: Sprzedającym
a
………………………………………………………. (imię i nazwisko lub nazwa Kupującego)
zam./z siedzibą w ……………………………………………. (adres)
reprezentowany przez ……………………………………… (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)
PESEL ……………. (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)
zwany dalej: Kupującym
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1. jest właścicielem samochodu osobowego*/ciężarowego* marki ……………….., model …………………, wyprodukowanego w …………… roku, o numerze silnika …………………, zwanego dalej Samochodem,
2. Samochód jest wolny od jakichkolwiek wad i obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich,
3. Samochód nie jest objęty małżeńską wspólnością majątkową,
4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, ani też żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed zawarciem umowy przyrzeczonej.
§ 2
1. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu Samochód za cenę ……………… zł. (słownie: …………………………………….. zł.), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się Samochód za tę cenę kupić.
2. Strony postanawiają zawrzeć umowę kupna – sprzedaży Samochodu w terminie do …………………… r.
§ 3
1. Sprzedający oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy otrzymał na poczet zapłaty ceny zadatek w wysokości …………………………..zł (słownie: …………………………………….zł).
2. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu uchylania się od jej zawarcia przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości, w terminie …. dni od dnia, do którego umowa miała być zawarta.
3. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu uchylania się od jej zawarcia przez Kupującego, Sprzedający ma prawo zachować zadatek, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust. 3.
4. Pozostałą część ceny Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie ….. dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej kupna – sprzedaży Samochodu, na rachunek bankowy Sprzedającego.
§ 4
1. Sprzedający wyda Kupującemu Samochód w dniu podpisania przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży.
2. Sprzedający jest zobowiązany do dbania o Samochód i zachowania go w stanie nie pogorszonym do czasu zawarcia przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży i wydania go Kupującemu. Protokół z przeglądu stanu technicznego Samochodu oraz aktualne zdjęcia Samochodu stanowią załącznik do Umowy.
Jeśli samochód nie ma być od razu wydany Kupującemu można dopisać, że:
3. W przypadku utraty lub uszkodzenia Samochodu, bez względu na to czy nastąpiło to z winy Sprzedającego czy też nie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w terminie …. dni od dnia stwierdzenia utraty lub uszkodzenia Samochodu oraz w przypadku utraty Samochodu lub znacznego uszkodzenia Samochodu zwróci w tym terminie zadatek. Jeśli Samochód został uszkodzony w niewielkim stopniu, Kupujący po poinformowaniu go o tym fakcie, w ciągu …. dni może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu zadatku. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy na skutek uszkodzenia Samochodu wygasa w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej.
§ 5
W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie ………………. (np. sąd właściwy dla Sprzedającego, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).
§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………………..                       …………………………………………………….
Sprzedający                                                                              Kupujący
Oczywiście możemy go modyfikować w zależności od potrzeb, jednak bazowa struktura danych przedstawiona powyżej, musi zostać zachowana.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ